Mennesker

Vi er et verdidrevet selskap. Å jobbe med sosiale forbedringer krever et langsiktig fokus, samarbeid og bred kunnskap om lokale forhold.

 • Vårt mål

  Vi er et verdidrevet selskap. Vi vet at å utøve samfunnsansvar er en forutsetning for vår suksess. Vi har siden 2003 vært medlem av Initiativ for Etisk Handel. Hvert år rapporterer vi til IEH om vårt arbeid for å forbedre arbeids- og miljøforhold i leverandørkjeden. Disse rapportene er offentlig tilgjengelig. Her kan du laste ned vår siste rapport.

  Vårt ansvar strekker seg over hele verdikjeden. Utfordringene vi møter i tekstilindustrien er mange og komplekse. Vi ønsker å møte disse med åpenhet og med fokus på utvikling og forbedringer. Vårt mål er at vi sammen med våre leverandører sikrer trygge arbeidsplasser for fabrikkansatte, hvor det ikke legges bånd på deres rettigheter som arbeidstakere. Dette er kjernen i våre etiske retningslinjer.

  Å jobbe med sosiale forbedringer krever et langsiktig fokus, samarbeid og bred kunnskap om lokale forhold. Vi har tatt mange viktige steg i vårt arbeid, og vi jobber videre mot våre mål.

 • hvordan vi jobber

  Vi har etablert regionale kontorer i alle våre fire hovedmarkeder for produksjon: Kina, Bangladesh, India og Tyrkia. Tilstedeværelse i disse markedene gjør det mulig å samarbeide med våre produsenter og sammen jobbe for å bedre produksjonsforholdene der det er nødvendig.

  Vi har utviklet omfattende prosedyrer for å kunne evaluere fabrikkforholdene. Gjennom fabrikkbesøk, møter, gjennomgang av dokumentasjon og inspeksjoner vurderes de faktiske forholdene på fabrikkene. Inspeksjoner gjennomføres både av tredjepartsinspektører og våre egne ansatte. Disse kan være både annonserte og uannonserte. Under en inspeksjon er det en rekke aspekter som gjennomgås nøye: selve bygningen og produksjonslokalene undersøkes, det gjennomføres intervjuer og samtaler med arbeidere og ledelse, og alle relevante dokumenter, policyer, sertifikater og lisenser gjennomgås.

  Evalueringene er basis for fabrikkenes forbedringsplaner. Der det er misforhold mellom de krav vi stiller og det som faktisk avdekkes settes det opp en forbedringsplan med spesifiserte aktiviteter som må gjennomføres innenfor en bestemt tidsplan. Disse forbedringsplanene følges opp av våre interne CSR ansatte som besøker fabrikkene jevnlig.

  I tillegg til kontinuerlig oppfølgingstiltak på fabrikkene, initierer vi eller deltar i ulike prosjekter hvor vi jobber konkret med spesifikke aspekter av våre etiske retningslinjer.

  Brann- og bygningssikkerhets prosjektet i samarbeid med Det Norske Veritas (DNV-GL) er et av disse prosjektene. Det Norske Veritas (DNV-GL) ble hyret for å gjøre fagtekniske vurderinger av brannsikkerhet og å identifisere nødvendige forbedringsområder på fabrikker i Bangladesh og India. De inspiserte bygningsmessige konstruksjoner, elektriske installasjoner, varslingssystemer, rømningsveier, og testet kunnskap om beredskap hos ledelse og arbeidere. En rekke utbedringer ble satt i gang som følge av disse inspeksjonene.

 • Fabrikkliste

  Vi eier ingen egne fabrikker, men samarbeider med rundt 350 produsenter i Asia og Europa. Det er avgjørende at vi deler samme tilnærming til samfunnsansvar. Alle fabrikkene vi samarbeider med må godta å følge våre etiske retningslinjer.

  Her finner du oversikten over de fabrikkene vi jobber med.
  Dette er den komplette listen av fabrikker brukt for Varner produksjon.

 • Etiske Retningslinjer

  Sammen med IEH har vi utarbeidet etiske retningslinjer (Code of Conduct) som gjelder for alle våre kjeder. Disse stiller krav til oss som konsern og til alle våre produsenter. Retningslinjene er basert på FNs menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner.

  Alle som er involvert i produksjon for oss skal ha rett til trygge og gode arbeidsvilkår i henhold til allment aksepterte menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, lover, og regler.

  Last ned våre retningslinjer her.

 • Accord-avtalen

  I juni 2013 ble vi en del av The Accord Bangladesh. Dette er en bindene avtale mellom arbeidsrettsorganisasjoner, fagforeninger og tekstilselskaper. Målet med avtalen er å sørge for at alle tekstilfabrikker i Bangladesh er trygge arbeidsplasser. Som følge av avtalen så gjennomføres det uavhengige inspeksjoner av bygningssikkerhet, elektrisk sikkerhet og brannsikkerhet på alle våre fabrikker. Inspeksjonene danner grunnlaget for en plan med utbedringer som må gjennomføres. Et opplæring og aktiv deltakelse fra arbeidere er også en del av programmet.

  Gå til hjemmesiden for The Accord Bangladesh for mer informasjon. 

  I fjerde kvartal 2018 ble det klart at regjeringen i Bangladesh vurderer å avløse Accord`s operasjoner. Accord-avtalen står ovenfor oppløsning ved slutten av 2018. Varner ønsker å være veldig tydelig på at vi mener Accord`s arbeid i Bangladesh ikke er ferdig. Vi har forpliktet oss til trygge arbeidsforhold i Bangladesh. Dette har vi demonstrert ved å være en del av Accord-avtalen. For oss har avtalen vært avgjørende for å løfte sikkerhetsnivået på fabrikker i Bangladesh. Varner har sammen med andre klesmerker og organisasjoner jobbet for å snu utviklingen slik at Accord`s operasjoner kan fortsette. Dersom avtalen avsluttes, vil vi søke etter løsninger for å opprettholde sikkerhetsarbeidet og trygge arbeidsplasser på fabrikk.

   

  Varner har signert et brev sammen med andre klesmerker som er sendt til myndighetene i Bangladesh. Les brevet her