Mennesker

Vi har respekt for alle mennesker som blir berørt av vår virksomhet både direkte og indirekte. Vi jobber målrettet for rettferdig behandling av alle arbeidere i vår verdikjede.  Å jobbe med sosiale forbedringer krever et langsiktig fokus, samarbeid og bred kunnskap om lokale forhold. 

 • Vårt ansvar

  Respekt for menneskers og arbeideres rettigheter er grunnleggende for vår produksjon. Sammen med våre leverandører jobber vi for trygge arbeidsplasser for fabrikkansatte, hvor det ikke legges bånd på deres rettigheter som arbeidstakere. Alle som er involvert i produksjon for oss skal ha rett til gode arbeidsvilkår i henhold til allment aksepterte menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, lover, og regler. Dette er kjernen i våre etiske retningslinjer. 

  Les våre retningslinjer her. 

   

  Vårt ansvar strekker seg over hele verdikjeden. Utfordringene vi møter i tekstilindustrien er mange og komplekse. Vi ønsker å møte disse med åpenhet og med fokus på utvikling og forbedringer. Vi har etablert en ansvarlig sourcing policy som legger føringer for hvor og hvordan vi produserer klærne våre med utgangspunkt i ansvaret vi har påtatt oss ovenfor mennesker og miljø.  

   

  Vi har også etablert policy for moderne slaveri, barnearbeid, migrantarbeid, hjemmearbeid og korrupsjon. Alle våre leverandører godkjenner våre krav og forventinger.  

  Les alle våre policyer her. 

 • hvordan vi jobber

  Due Diligence prosess​en 

  Vi utfører aktsomhetsvurderinger i vår leverandørkjede. Vi har utviklet omfattende prosedyrer for å evaluere fabrikkforhold. Gjennom inspeksjoner, fabrikkbesøk, møter, intervjuer og gjennomgang av dokumentasjon vurderes de faktiske forholdene på fabrikkene. Inspeksjoner gjennomføres både av tredjepartsinspektører og våre egne ansatte. Disse kan være både annonserte og uannonserte. Under en inspeksjon er det en rekke aspekter som gjennomgås nøye: selve bygningen og produksjonslokalene undersøkes for brannsikkerhet, evakueringsplaner og bygningssikkerhet. Det gjennomføres intervjuer og samtaler med arbeidere og ledelse for å avdekke faktiske forhold. Alle relevante dokumenter, policyer, sertifikater og lisenser fabrikken har gjennomgås for å sikre at fabrikken overholder lover og regler for blant annet lønninger og arbeidstid. ​ 

  Inspeksjonene og evalueringene er basis for fabrikkenes forbedringsplaner. Der det er misforhold mellom de krav og forventinger vi stiller og det som faktisk avdekkes settes det opp en forbedringsplan med spesifiserte aktiviteter som må gjennomføres innenfor en bestemt tidsplan. Disse forbedringsplanene følges opp av våre interne CSR ansatte som besøker fabrikkene jevnlig. ​ 

   

  I tillegg til kontinuerlig oppfølgingstiltak på fabrikkene, initierer vi eller deltar i ulike prosjekter hvor vi jobber konkret med spesifikke aspekter av våre etiske retningslinjer. ​Vi ønsker å jobbe for varige forbedringer i leverandørkjedene våre. Derfor søker vi aktivt prosjekter for å bygge kapasitet og kompetanse på fabrikk. Det kan være opplæring på arbeiderrettigheter, sosial dialog opplæring og andre kapasitetsbyggende prosjekter.  

   

  Produksjonskontorer​ 

  Vi har etablert lokale kontorer i våre fire hovedmarkeder for produksjon: Kina, Bangladesh, India og Tyrkia. Tilstedeværelse i disse markedene gjør det mulig å samarbeide med våre produsenter og sammen jobbe for å bedre produksjonsforholdene der det er nødvendig. Her har vi dedikerte ansatte som følgeopp fabrikker og produksjon. 

   

  Etisk Handel Norge​ 

  Vi har siden 2003 vært medlem av Etisk Handel Norge. Hvert år leverer vi en rapport om vårt arbeid for å forbedre arbeids- og miljøforhold i leverandørkjeden. Her rapporterer vi på hvordan vi jobber med aktsomhetsvurderinger, hvilke funn vi har avdekket og hvordan vi jobber meå begrense skade. Disse rapportene er offentlig tilgjengelig.  

  Les vår rapport for 2018 her.  

  Les vår rapport for 2019 her

  Les vår rapport for 2020 her. 

  Les vår rapport for 2021 her. 

  Varslingskanaler

  Vi har opprettet en varslingskanal i Varner dersom noen opplever brudd på våre etiske retningslinjer. Alle som blir berørt av vår virksomhet kan sende inn varsler og klager til en etablert kanal(concern@varner.comhvor sakene blir håndtert fortløpende og konfidensielt.  

   

  Dersom en arbeider i vår leverandørkjede opplever at deres rettigheter blir krenket eller at arbeidsforholdene er dårlige, er det viktig at de har kanaler for å kommunisere dette videre til riktig instans. Tyrkia har flyktninger og migrantarbeidere som jobber i klesindustrien tilgang til klagekanal gjennom vårt samarbeid med MUDEM som bistår i arbeidsrelaterte problemstillinger. Vi har også en klagekanal for arbeidere i Bangladesh gjennom vårt partnerskap i Bangladesh Accord som kan brukes dersom arbeidere føler seg utrygg i bygningen de jobber i. Arbeidere i India får nå også mulighet til å sende inn klager gjennom et samarbeidsprosjekt vi er en del av hvor vi utvikler en åpen digital klagekanal. 

 • Åpenhet om hvor vi produserer

  Offentlig fabrikkliste​ 

  Åpenhet er viktig for oss. Derfor deler vi den komplette listen over førsteleddsfabrikker som brukes for Varners produksjon. Listen inkluderer også alle våre godkjente prosessfabrikker (trykkerier, broderifabrikker, vaskerier og enkelte andre støtteprosesser), og nøkkelfabrikker og -spinnerier. 

  Vi eier ingen fabrikker selv, men samarbeider med rundt 350 produsenter i Asia og Europa. Det er avgjørende at fabrikkene deler vår tilnærming til samfunnsansvar. Alle fabrikker som produserer for Varner må forplikte seg til å følge våre etiske retningslinjer og gå gjennom en godkjenningsprosess. ​

   

  Her finner du oversikten over de fabrikkene vi jobber med. Oversikten inkluderer fullt navn på fabrikk, adresse, leverandør, antall arbeidere, kjønnsfordeling, sertifisering og produkttype. Vi har valgt å forplikte oss til The Transparency Pledge og dets kriterier for transparens. Listen oppdateres en gang i halvåret. 

   

  Open Supply HUb 

  Vi samarbeider med Open Supply Hub. Dette er et offentlig åpent interaktivt kart over tekstilfabrikker over hele verden. Søkemotoren er åpen for alle og man kan både søke etter kleskonsept eller direkte etter fabrikk. Klikk her for å se fabrikkene Varner samarbeider med på OARs kart. Du kan også klikke på kartet under. 

  OAR kart fabrikker Varner

 • Accord-avtalen

  Varner signerte Accord-avtalen for første gang da den ble etablert i 2013. Avtalen var, som den også er i dag, en bindene avtale mellom arbeidsrettsorganisasjoner, fagforeninger og tekstilselskaper. Målet: å sørge for at alle tekstilfabrikker i Bangladesh er trygge arbeidsplasser.

  Avtalen går ut på at tekstilselskapene forplikter seg til å bidra inn i arbeidet ved å finansiere og muliggjøre inspeksjoner på tekstilfabrikker, og sørge for at nødvendige oppgraderinger gjøres. Det gjøres inspeksjoner av bygningssikkerhet, elektrisk sikkerhet og brannsikkerhet i henhold til internasjonalt anerkjente standarder. Basert på inspeksjonene etableres det en plan over det som må utbedres. Inspeksjoner og oppfølgingsarbeid gjennomføres av kvalifiserte ingeniører. Opplæring og aktiv deltakelse fra arbeidere er også en del av programmet.

  Avtalen har siden sin opprinnelse i 2013 blitt fornyet og oppdatert to ganger (i 2018 og i 2021). I 2020 ble organisasjonen Ready-Made-Garment Sustainability Council (RSC) etablert for å ta over det operasjonelle sikkerhetsarbeidet knyttet til Accord-avtalen. RSC er et samarbeid mellom klesselskaper, internasjonale fagforeninger og tekstilindustrien i Bangladesh.

  Den nye Accord-avtalen – nå kalt The International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry - inneholder de samme elementene som tidligere: gjennomføring av inspeksjoner og forbedringer av sikkerhet på fabrikker, opplæring av sikkerhetskomiteer og en uavhengig klagekanal. Alt med en høy grad av transparens, blant annet offentliggjøres forbedringsplaner per fabrikk.

  Varner blir med den nye avtalen del av Brands Association som representerer klesselskapene i RSC, og signerte denne i august 2021.

 • South India Mill Project

  Det er mange utfordringer i bomullsindustrien. Vi er en del av et prosjekt for å styrke kvinners arbeidsforhold i bomullsindustrien i Tamil Nadu som ligger i Sør India. Målet med prosjektet er 1) bevisstgjøring om arbeiderrettigheter og brudd på disse blant arbeidere, 2) identifisere rekrutteringsagenter og etablere beste praksis retningslinjer for rekrutering og 3) forbedre arbeidsforhold og kommunikasjon mellom ledelse og arbeidere.  

  Prosjektet har blitt tildelt en pris fra UN Women India under India United Nations Women's Empowerment Principles Awards i 2021. Prisen anerkjenner arbeidet som har bistått 25,000 kvinnelige tekstilarbeidere og deres familier i å lære mer om deres arbeidsrettigheter. 

  Les om vår samarbeidspartner i dette prosjektet SAVE (Social Awareness and Voluntary Education Organization) her.