Mennesker

Vi har respekt for alle mennesker som blir berørt av vår virksomhet både direkte og indirekte. Vi jobber målrettet for rettferdig behandling av alle arbeidere i vår verdikjede.  Å jobbe med sosiale forbedringer krever et langsiktig fokus, samarbeid og bred kunnskap om lokale forhold. 

 • Vårt ansvar

  Respekt for menneskers og arbeideres rettigheter er grunnleggende for vår produksjon. Sammen med våre leverandører jobber vi for trygge arbeidsplasser for fabrikkansatte, hvor det ikke legges bånd på deres rettigheter som arbeidstakere. Alle som er involvert i produksjon for oss skal ha rett til gode arbeidsvilkår i henhold til allment aksepterte menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, lover, og regler. Dette er kjernen i våre etiske retningslinjer. 

  Les våre retningslinjer her. 

   

  Vårt ansvar strekker seg over hele verdikjeden. Utfordringene vi møter i tekstilindustrien er mange og komplekse. Vi ønsker å møte disse med åpenhet og med fokus på utvikling og forbedringer. Vi har etablert en ansvarlig sourcing policy som legger føringer for hvor og hvordan vi produserer klærne våre med utgangspunkt i ansvaret vi har påtatt oss ovenfor mennesker og miljø.  

   

  Vi har også etablert policy for moderne slaveri, barnearbeid, migrantarbeid, hjemmearbeid og korrupsjon. Alle våre leverandører godkjenner våre krav og forventinger.  

  Les alle våre policyer her. 

 • hvordan vi jobber

  Due Diligence prosess​en 

  Vi utfører aktsomhetsvurderinger i vår leverandørkjede. Vi har utviklet omfattende prosedyrer for å evaluere fabrikkforhold. Gjennom inspeksjoner, fabrikkbesøk, møter, intervjuer og gjennomgang av dokumentasjon vurderes de faktiske forholdene på fabrikkene. Inspeksjoner gjennomføres både av tredjepartsinspektører og våre egne ansatte. Disse kan være både annonserte og uannonserte. Under en inspeksjon er det en rekke aspekter som gjennomgås nøye: selve bygningen og produksjonslokalene undersøkes for brannsikkerhet, evakueringsplaner og bygningssikkerhet. Det gjennomføres intervjuer og samtaler med arbeidere og ledelse for å avdekke faktiske forhold. Alle relevante dokumenter, policyer, sertifikater og lisenser fabrikken har gjennomgås for å sikre at fabrikken overholder lover og regler for blant annet lønninger og arbeidstid. ​ 

  Inspeksjonene og evalueringene er basis for fabrikkenes forbedringsplaner. Der det er misforhold mellom de krav og forventinger vi stiller og det som faktisk avdekkes settes det opp en forbedringsplan med spesifiserte aktiviteter som må gjennomføres innenfor en bestemt tidsplan. Disse forbedringsplanene følges opp av våre interne CSR ansatte som besøker fabrikkene jevnlig. ​ 

   

  I tillegg til kontinuerlig oppfølgingstiltak på fabrikkene, initierer vi eller deltar i ulike prosjekter hvor vi jobber konkret med spesifikke aspekter av våre etiske retningslinjer. ​Vi ønsker å jobbe for varige forbedringer i leverandørkjedene våre. Derfor søker vi aktivt prosjekter for å bygge kapasitet og kompetanse på fabrikk. Det kan være opplæring på arbeiderrettigheter, sosial dialog opplæring og andre kapasitetsbyggende prosjekter.  

   

  Produksjonskontorer​ 

  Vi har etablert regionale kontorer i våre fire hovedmarkeder for produksjon: Kina, Bangladesh, India og Tyrkia. Tilstedeværelse i disse markedene gjør det mulig å samarbeide med våre produsenter og sammen jobbe for å bedre produksjonsforholdene der det er nødvendig. Her har vi dedikerte ansatte som følgeopp fabrikker og produksjon. 

   

  Etisk Handel Norge​ 

  Vi har siden 2003 vært medlem av Etisk Handel Norge. Hvert år leverer vi en rapport om vårt arbeid for å forbedre arbeids- og miljøforhold i leverandørkjeden. Her rapporterer vi på hvordan vi jobber med aktsomhetsvurderinger, hvilke funn vi har avdekket og hvordan vi jobber meå begrense skade. Disse rapportene er offentlig tilgjengelig.  

  Les vår rapport for 2018 her.  

  Les vår rapport for 2019 her

  Les vår rapport for 2020 her. 

  Varslingskanaler

  Vi har opprettet en varslingskanal i Varner dersom noen opplever brudd på våre etiske retningslinjer. Alle som blir berørt av vår virksomhet kan sende inn varsler og klager til en etablert kanal(concern@varner.comhvor sakene blir håndtert fortløpende og konfidensielt.  

   

  Dersom en arbeider i vår leverandørkjede opplever at deres rettigheter blir krenket eller at arbeidsforholdene er dårlige, er det viktig at de har kanaler for å kommunisere dette videre til riktig instans. Tyrkia har flyktninger og migrantarbeidere som jobber i klesindustrien tilgang til klagekanal gjennom vårt samarbeid med MUDEM som bistår i arbeidsrelaterte problemstillinger. Vi har også en klagekanal for arbeidere i Bangladesh gjennom vårt partnerskap i Bangladesh Accord som kan brukes dersom arbeidere føler seg utrygg i bygningen de jobber i. Arbeidere i India får nå også mulighet til å sende inn klager gjennom et samarbeidsprosjekt vi er en del av hvor vi utvikler en åpen digital klagekanal. 

 • Åpenhet om hvor vi produserer

  Offentlig fabrikkliste​ 

  Åpenhet er viktig for oss. Derfor deler vi den komplette listen over førsteleddsfabrikker som brukes for Varner produksjon. Listen inkluderer også våre godkjente prosessfabrikker (trykkerier, broderifabrikker, vaskerier og enkelte andre støtteprosesser). Dette utgjør cirka 65 % av alle slike prosessfabrikker som brukes. ​

  Vi eier ingen fabrikker selv, men samarbeider med rundt 350 produsenter i Asia og Europa. Det er avgjørende at fabrikkene deler vår tilnærming til samfunnsansvar. Alle fabrikker som produserer for Varner må forplikte seg til å følge våre etiske retningslinjer og gå gjennom en godkjenningsprosess. ​

   

  Her finner du oversikten over de fabrikkene vi jobber med. Oversikten inkluderer fullt navn på fabrikk, adresse, leverandør, antall arbeidere, kjønnsfordeling, og produkttype. Vi har valgt å forholde oss til Transparency Pledge og dets kriterier for transparens. Listen oppdateres en gang i halvåret. 

   

  Open Apparel Registry

  Vi samarbeider med Open Apparel Registry (OAR). Dette er et offentlig åpent interaktivt kart over tekstilfabrikker over hele verden. Søkemotoren er åpen for alle og man kan både søke etter kleskonsept eller direkte etter fabrikk. Klikk her for å se fabrikkene Varner samarbeider med på OARs kart. Du kan også klikke på kartet under. 

  OAR kart fabrikker Varner

 • Accord-avtalen

  I juni 2013 ble vi en del av The Accord Bangladesh. Dette er en bindene avtale mellom arbeidsrettsorganisasjoner, fagforeninger og tekstilselskaper. Målet med avtalen er å sørge for at alle tekstilfabrikker i Bangladesh er trygge arbeidsplasser. Som følge av avtalen gjennomføres det uavhengige inspeksjoner av bygningssikkerhet, elektrisk sikkerhet og brannsikkerhet på alle våre fabrikker. Inspeksjonene danner grunnlaget for en plan med utbedringer som må gjennomføres. Opplæring og aktiv deltakelse fra arbeidere er også en del av programmet. ​ 

  Gå til hjemmesiden for The Accord Bangladesh for mer informasjon.

  I fjerde kvartal 2018 ble det klart at regjeringen i Bangladesh vurderer å avløse Accord`s operasjoner. Accord-avtalen stod ovenfor oppløsning ved slutten av 2018. Varner ønsker å være veldig tydelig på at vi mener Accord`s arbeid i Bangladesh ikke er ferdig. Vi har forpliktet oss til trygge arbeidsforhold i Bangladesh. Dette har vi demonstrert ved å være en del av Accord-avtalen. For oss har avtalen vært avgjørende for å løfte sikkerhetsnivået på fabrikker i Bangladesh. Varner har sammen med andre klesmerker og organisasjoner jobbet for å snu utviklingen slik at Accord`s operasjoner kan fortsette. Dersom avtalen avsluttes, vil vi søke etter løsninger for å opprettholde sikkerhetsarbeidet og trygge arbeidsplasser på fabrikk.

  Varner har signert et brev sammen med andre klesmerker som er sendt til myndighetene i Bangladesh. Les brevet her 

 • South India Mill Project

  Det er mange utfordringer i bomullsindustrien. Vi er en del av et prosjekt for å styrke kvinners arbeidsforhold i bomullsindustrien i Tamil Nadu som ligger i Sør India. Målet med prosjektet er 1) bevisstgjøring om arbeiderrettigheter og brudd på disse blant arbeidere, 2) identifisere rekrutteringsagenter og etablere beste praksis retningslinjer for rekrutering og 3) forbedre arbeidsforhold og kommunikasjon mellom ledelse og arbeidere.  

   

  Les om vår samarbeidspartner i dette prosjektet SAVE (Social Awareness and Voluntary Education Organization) her.