Mennesker

Vi ønsker å utvise respekt for alle som blir berørt av vår virksomhet både direkte og i indirekte forstand. Vi jobber målrettet for rettferdig behandling av arbeidstakere i vår verdikjede. Arbeid med sosiale forbedringer krever et langsiktig fokus, samarbeid og bred kunnskap om lokale forhold. Vår lokale tilstedeværelse i produksjonsmarkeder gjør det mulig for oss å samarbeide tett med leverandører og fabrikker. Du kan finne mer informasjon om hvordan vi jobber med aktsomhetsvurderinger og menneskerettigheter og anstendig arbeid i vår siste Bærekraftsrapport.

 • VÅRT ANSVAR

  Vi har forpliktet oss til å være en ansvarlig arbeidsgiver og til å respektere menneskerettigheter og retten til anstendig arbeid. Dette er nedfelt i retningslinjer og styringsdokumenter. Disse operasjonaliseres gjennom en tilnærming basert på metodikken aktsomhetsvurderinger for ansvarlig forretningspraksis. 

  Noen av de viktigste styringsdokumentene som styrer vårt arbeid er: 

   

  Dette er grunnlaget for hvordan vi ønsker å integrereansvarlig forretningspraksis i vår virksomhet. 

   

  Beskriver våre forventninger og krav knyttet til arbeidsforhold og menneskerettigheter for forretningspartnere, leverandører, underleverandører og fabrikker. 

   

  Knytter aktsomhetsvurderinger til Varnersprosess forleverandører,forretningspartnere og markeder for produksjon. 

   

  Hele listen med retningslinjer og styringsdokumenter finnes her. 

 • HVORDAN VI JOBBER

  Produksjonskontorer

  Vi har etablert regionale kontorer i våre viktigste produksjonsmarkeder (Kina, Bangladesh, India og Tyrkia) for å kunne håndtere risiko og utfordringer i leverandørkjeden effektivt og med løsninger som er tilpasset den lokale konteksten. Spesialisert personale (CSR-spesialister) med kompetanse på menneskerettigheter og arbeidsforhold er til stede på alle kontorer, og tar hånd om oppfølging av disse områdene. Lokale ansatte gjør oss i stand til å omgå barrierer knyttet til språk og kultur. Det gjør det også mulig for oss å være til stede i fabrikkene ofte, og å ha direkte dialog med folk som er involvert i produksjonen, fra ledelse til arbeidstakere og representanter for de ansatte i produksjonen.

   

  Aktsomhetsvurderinger

  Vi bruker prosessen med aktsomhetsvurderinger som et sentralt rammeverk for å identifisere, forebygge eller redusere og redegjøre for faktiske og potensiell skade i leverandørkjeden vår. Rammeverket for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv etablert av OECD er styrende for strukturen i vårt arbeid, og ansvarlig forretningspraksis er forankret i retningslinjer, retningslinjer og styringssystemer. Risikovurderinger utføres regelmessig for å identifisere faktiske og potensielle konsekvenser knyttet til vår virksomhet og våre produkter. Vurderingene gjøres med innspill fra både interne og eksterne interessenter.

  Som en del av denne prosessen vurderer vi kontinuerlig risiko i leverandørkjeden og følger implementeringen og resultatene av initiativer og prosjekter. Alle nye produksjonsfabrikker må vurderes og godkjennes av våre CSR-spesialister før samarbeidet innledes. Etter godkjenning blir alle fabrikker regelmessig vurdert gjennom inspeksjoner, dokumentgjennomganger, intervjuer med arbeidere og samt tilpassede oppfølgingsaktiviteter. Inspeksjoner utføres av egne CSR-spesialister eller av eksterne revisorer. Disse er gjerne uanmeldte, men kan også foregå på semi-annonsert eller annonsert basis. Under inspeksjoner vurderes fabrikkene ut ifra de sosiale og miljømessige kriteriene som er beskrevet i våre etiske retningslinjer for leverandører.

  Vi ønsker å involvere arbeidstakere i prosessen, noe som betyr at vi inkluderer relevante interessenter og spesielt arbeidstakere i produksjonen i prosessen med å identifisere og håndtere utfordringer. All relevant dokumentasjon gjennomgås for å sikre at fabrikken overholder lokale lover og forskrifter samt våre krav. Dette inkluderer retningslinjer, sertifikater, lisenser, kontrakter, lønnsslipper og arbeidstid osv. Hvis vi identifiserer et problem på en fabrikk, opprettes en handlingsplan og en tidsramme for korrigering. Våre CSR-spesialister vil følge opp at oppfølgingsaktiviteter i handlingsplanen gjennomføres. Vi engasjerer vi oss i tillegg i opplæringsaktiviteter, kapasitetsbygging, programmer og prosjekter for å løse hull knyttet til anstendig arbeid og menneskerettigheter.

   

  Varslingskanaler og klager

  Vi har som mål å bidra til å sikre at alle arbeidere i leverandørkjeden har tilgang til effektive varslings- og klagekanaler innen 2030. Vi setter krav til at alle direkte partnerfabrikker har etablert effektive interne klagekanaler som er tilgjengelige for alle arbeidere og ansatte. Bevisstheten om disse kanalene, og hvor effektive de er, vurderes regelmessig og ved alle revisjoner.

  Vi har en intern klagekanal concern@varner.com, der Varner-ansatte og eksterne interessenter kan ta opp bekymringer om vår forretningsførsel. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

  I tillegg samarbeider vi med flere tredjepartsorganisasjoner for å implementere varslingskanaler i leverandørkjeden. For eksempel, gjennom vårt partnerskap med The Accord i Bangladesh, kan fabrikkarbeidere uttrykke bekymringer gjennom klagekanaler administrert av Accord-organisasjonen, i Tyrkia kan ansatte og spesielt migrantarbeidere og arbeidstakere med midlertidig oppholdstillatelse fremsette klager gjennom organisasjonen Mudem som vi har et partnerskap med. 

 • HELSE OG SIKKERHET

  Alle skal ha en trygg arbeidsplass der arbeid ikke går på bekostning av helsen. Vi er opptatt av å sikre helse og sikkerhet for alle som jobber i Varner. Dette gjelder også i leverandørkjeden, og er noe vi har fokus på i samarbeid med leverandører og interessenter.

  Våre forventninger og krav til helse og sikkerhet i leverandørkjeden er formalisert gjennom kontrakter og retningslinjer for leverandører. I de etiske retningslinjene er det seks hoveddeler som spesifikt omhandler helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

  • Styringssystemer for helse, miljø og sikkerhet.
  • Sikkerhetsanordninger for maskiner og utstyr
  • Sunt arbeidsmiljø
  • Bygg- og brannsikkerhet
  • Krav til bofasiliteter
  • Kjemikaliehåndtering

  Et viktig tiltak for å identifisere risikoer og brudd på helse og sikkerhet i forsyningskjeden er regelmessig sjekk av disse aspektene i fabrikker som benyttes for produksjon. Alle regelmessige undersøkelser og revisjoner inkluderer vurdering av helse og sikkerhet. Der mangler identifiseres, utvikles planer for å løse og forbedre de identifiserte manglene.

   

  The International Accord

  Den internasjonale avtalen for helse og sikkerhet i tekstil- og klesindustrien (The Accord) fremmer sikkerhet på arbeidsplassen gjennom uavhengige sikkerhetsinspeksjoner, opplæringsprogrammer og en klagemekanisme for arbeidstakere. Det er en juridisk bindende avtale mellom merkevarer og fagforeninger for å jobbe for en trygg og sunn klesindustri i Bangladesh og Pakistan.


  Den internasjonale avtalen begynte som i Bangladesh i 2013, den ble initiert i kjølvannet av bygningskollapsen på Rana Plaza som drepte over 1000 arbeidere. Vi signerte den første avtalen i 2013 og har siden da vært en del av hver avtalefornyelse. 1. januar 2023 ble International Accord-avtalen utvidet til Pakistan, og vi er stolte over å være blant de første internasjonale merkene som signerte denne utvidelsen.

 • TVANGSARBEID

  Den globale slaveriindeksen viser at 40 millioner mennesker globalt er ofre for moderne slaveri. Den identifiserer også tekstil som en produktkategori der det er særskilt risiko for at det finnes moderne slaveri eller tvangsarbeid i forsyningskjeden.

  Vi er forpliktet til å arbeide for at tvangsarbeid og moderne slaveri ikke forekommer i tilknytning til vår virksomhet, og har etablert retningslinjer som beskriver vår tilnærming til å forebygge, identifisere og redusere risiko for tvangsarbeid og moderne slaveri i vår virksomhet og vår verdikjede.


  Prosjektarbeid i Sør-India
  Vi har samarbeidet med den ideelle organisasjonen SAVE siden 2018 for å adressere urettferdig arbeidspraksis i spinnerisektoren i Sør-India. Denne regionen har blitt identifisert som et område hvor det er stor risiko for tvangsarbeid. Prosjektet setter søkelys på å forbedre og styrke arbeidsforholdene for unge kvinner. Spesifikke aktiviteter utføres for å øke bevisstheten om arbeidstakeres rettigheter, identifisere rekrutteringsagenter og deres rolle i ansettelsesprosessen, og etablere beste praksis for å forbedre arbeidsforholdene og kommunikasjonen mellom arbeidstakere og ledelse.

  Prosjektet fikk en utmerkelse for samfunnsengasjement og partnerskap under FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestillings prisutdeling i India i 2021. Der ble prosjektet synliggjort for hvordan det har nådd 25 000 kvinnelige tekstilarbeidere og deres familier med innsats for å øke kunnskapen om arbeidstakerrettigheter.

  Regionale restriksjoner
  Vi har identifisert en betydelig risiko for tvangsarbeid i enkelte land eller regioner som er relevante for oss. Det er tatt skritt for å begrense og forhindre bidrag eller koblinger til brudd på anstendig arbeid og menneskerettigheter regioner der vår innflytelse og evne til å overvåke ville være begrenset. Vi har signert løftet mot tvangsarbeid i den turkmenske bomullssektoren, løftet mot tvangsarbeid for barn og voksne i usbekisk bomullsindustri og har etablert retningslinjer for Xinjiang Uighur Autonomous Region of China (XUAR).

  Migrantarbeid

  Migrantarbeidere kan være sårbare for utnyttelse, diskriminering, tvangsarbeid og ha et svakt menneskerettighetsvern. Fordrevne grupper møter ofte en rekke barrierer som kan hindre integrering i arbeidsmarkedet, som for eksempel mangel på dokumentasjon av yrkeserfaring, utdanning og kompetanse, og språkbarrierer. I våre retningslinjer for migrantarbeid forplikter vi oss til å jobbe for å ivareta rettighetene til migrantarbeidere i leverandørkjeden og bidra til at de får like muligheter på arbeidsplassen som andre arbeidstakere.


  Tyrkia er et viktig produksjonsland for Varner. I kjølvannet av den syriske borgerkrigen er landet vert for verdens største flyktningbefolkning. Vi samarbeider med flere frivillige organisasjoner i Tyrkia (MUDEM, ASAM, Stitching United Work) for å forebygge og redusere risikoen for utnyttelse av migranter og flyktninger i vår forsyningskjede og for å støtte deres livsgrunnlag gjennom støtte til å skaffe arbeidstillatelser og muligheter til å da del i arbeidslivet.

 • Lønnsvilkår

  Statement of support for increased minimum wages in the Bangladesh RMG sector 

  Bangladeshis a key market for production for Varner. Enabling decent work and decent wages in the supply chain is an important part of our due diligence for responsible business practice efforts, therefore we are engaged in a number of activities in Bangladesh to support improved working conditions. However, we do recognize that the current minimum wages in the RMG sector in Bangladesh are often not sufficient to cover the basic needs of workers and their families. We therefore express support for higher minimum wages in the sector 

  We extend support to the Minimum Wage Board that is in the process of establishing new minimum wages. With reference to the ILO Minimum Wage Fixing Convention we encourage a minimum wage increase that enables a wage earned in regular working hours to cover the basic needs of workers and their families, including some discretionary income. 

  We are concerned about the reports about increasing oppression of trade unions, trade union leaders and the right to form and join trade unions and bargain collectively in Bangladesh. Therefore, we encourage all parties to maintain dialogue that respects the roles of all parties in the ongoing negotiation, particularly theroles and positions of representatives for labour and trade unions. 

  As a buyer we have an important contribution to enable decent working conditions and decent wages. We are committed to engage with our suppliers and producers in order to enable payment of wages that respect the new minimum wage levels as the baseline.
   
   

  Bangladesh is an important country for production for Varner and will to continue to be so after the minimum wage has been adjusted and increased