Partnerskap & Nettverk

Samarbeid avgjørende for å oppnå varige forbedringer. Nedenfor kan du lese om våre partnerskap og nettverkene vi er en del av.

 • MENNESKERETTIGHETER OG ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD

  SAVE

  Social Awareness and Voluntary Education (SAVE) er en ideell organisasjon som er basert i Tirupur i India. Organisasjonen har i 25 år jobbet for å avskaffe barnearbeid og har engasjert seg i kamp for kvinners rettigheter. De har også vært en forkjemper for rettighetene for arbeidstakere i tekstil- og klesindustrien i Sør-India, og har ledet omfattende utviklingsprosjekter innen sektoren. Varner har samarbeidet med SAVE siden 2018 med hovedfokus i et prosjektarbeid som tar for seg dårlige arbeidsvilkår i spinnerisektoren i Tamil Nadu.

  https://www.savengo.org/

   

  STITCHING UNITED WORK
  United Work Reintegration and Placement Services er en ideell organisasjon som har som fokus å støtte syriske flyktninger i Tyrkia. Organisasjonen er finansiert av nederlandske myndigheter. Varner har samarbeidet med United Work siden 2018 for å hjelpe flyktninger med å finne formelt arbeid i klesbransjen.

  http://unitedwork.com.tr/

   

  JOINT ETHICAL TRADING INITIATIVES (JETI)

  Joint Ethical Trading Initiatives (JETI) er en plattform for etisk handel og et samarbeid mellom organisasjonene Ethical Trading Initiative UK, Ethical Trade Denmark, ETI Sverige og Etisk Handel Norge. Varner har samarbeidet med JETI siden det ble etablert i 2013. Fokus har blant annet vært på implementeringen av JETIs hovedprogram Social Dialogue i Varner’s leverandørkjede i Bangladesh.

  https://etibd.org/

   

  THE INTERNATIONAL ACCORD

  The International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry begynte i 2013 som en uavhengig, juridisk bindende 5-årig avtale mellom internasjonale tekstilselskaper og fagforeninger med formål å skape trygg tekstilindustri i Bangladesh. Varner signerte avtalen i 2013. Avtalen ble revidert og reforhandlet i 2021, og Varner signerte den nye avtalen september 2021.

  https://internationalaccord.org/

   

  RMG SUSTAINABILITY COUNCIL
  RMG Sustainability Council (RSC) er et nasjonalt trepartsinitiativ som ble etablert  i 2020 for å videreføre implementeringen av Accord on Fire and Building Safety i Bangladesh. Partene i initiativet er fagforeninger, klesindustrien i Bangladesh og internasjonale tekstilmerker og selskaper. Varner er formelt en del av initiativet gjennom Brands Association for Textile & RMG Sustainability in Supply Chains.

  RSC | RMG Sustainability Council | Bangladesh (rsc-bd.org)

   

  ASAM

  The Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants (SGDD-ASAM) er en tyrkisk organisasjon som tilbyr støtte til flyktninger og migrantarbeidere som opplever utfordringer. Varner har siden 2015 samarbeidet med ASAM for å støtte og forebygge utnytting blant flyktninger og migrantarbeidere knyttet til Varner’s verdikjede i Tyrkia.

  https://sgdd.org.tr/en/

   

  REFUGEE SUPPORT ASSOCIATION

  The Refugee Support Association (MUDEM) ble etablert i Ankara i Tyrkia i 2014 med formål å bidra til å støtte og hjelpe tvangsfordrevne i Tyrkia og i andre områder.  Organisasjonen gir sosial og juridisk støtte til asylsøkere. Vi har samarbeidet med dem siden 2015 for å finne ansvarlige løsninger for flyktninger knyttet til vår verdikjede i Tyrkia.

  About us - Mudem

   

  THE CENTRE FOR CHILD RIGHTS AND BUSINESS

  The Centre for Child Rights and Business ble stiftet av Redd Barna i 2010 og tilbyr tjenester og ekspertise for å hjelpe bedrifter med programmer og prosjekter som forbedrer livene til barn, unge arbeidere og arbeidende migrantforeldre. Varner har samarbeidet med organisasjonen siden 2014.

  The Centre for Child Rights and Business (childrights-business.org)

   

  ETISK HANDEL NORGE

  Etisk Handel Norge er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for etisk handelspraksis. Deres mål er samarbeid om handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og som ivaretar miljø- og klimahensyn.

  http://etiskhandel.no/English

   

  FAIRTRADE

  Fairtrade er en internasjonal tredjeparts-sertifiseringsorganisasjon som jobber med nesten 2 millioner bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Standarder er basert på strenge sosiale, økonomiske og miljømessige kriterier og har som mål å sikre anstendige arbeidsforhold, rettferdige priser og bedre bytteforhold slik at produsentene kan trives og leve bærekraftig. Fairtrade gir et viktig sikkerhetsnett for produsenter ved å sette minimumspriser for alle større varer, og Fairtrade Premium gir ekstra midler til bønder og arbeidere å investere i henhold til deres egne behov. Varner kjøper Fairtrade-bomull som gir bøndene støtte i overgangen til mer bærekraftige dyrkingsmetoder. Fairtrade Premium kan også investeres i lokalsamfunnene i barns utdanning og forbedret infrastruktur og tjenester for å bygge motstandskraft i møte med klimaendringer.

  Vi har jobbet med Fairtrade-sertifisering siden 2017.

  https://www.fairtrade.net/

   

  KNO

  Kno Global er en organisasjon med hovedkontor i Hong Kong. Det har utviklet en interaktiv samhandlingsplattform som tar sikte på å øke ansattes engasjement på arbeidsplassen og overvåke forbedringer. Varner har samarbeidet med KNO Global siden 2021.

  KNO Global

   

  CYDD (Association for Supporting Contemporary Living)

  CYDD er en tyrkisk ideell organisasjon som har fokus på demokrati og menneskerettigheter, spesielt knyttet til utdanning, kvinners rettigheter og miljøspørsmål. Vi har samarbeidet med CYDD siden 2017.

  http://www.cydd.org.tr/

   

  KOALISJONEN FOR ANSVARLIG NÆRINGSLIV (KAN)

  KAN er en koalisjon bestående av bedrifter, fagforeninger, sivilsamfunn og organisasjoner, som arbeider en menneskerettighetslov for næringslivet i Norge. Varner er med i koalisjonen som støtter arbeidet for en lov som beskytter anstendig arbeid og menneskerettigheter i globale leverandørkjeder, og en effektiv implementering av en slik lov.

  Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv (koalisjonenkan.no)

 • MATERIALER & MILJØ

  Cascale (tidligere SAC)

  Cascale er en global non-profitt allianse som jobber for å fremme rettferdig og gjenopprettende forretningspraksis i industrien for forbruksvarer og produksjon.

  Cascale alliansen består av 300 medlemmer og representerer alt fra ledene merkevarer, forhandlere, produsenter, offentlige myndigheter, akademikere og non-profitt organisasjoner over hele verden, og de er forent samme visjon: katalysere effekt i storskala.

  Cascale, tidligere kjent som Sustainable Apparel Coalition, har utviklet Higg-indeksen og etablert en helhetlig strategi for å forbedre industrien. 

  Ved å utnytte Higg Index-pakken med verktøy for standardisert måling av verdikjedens bærekraft, jobber Cascale med å transformere virksomheten for eksponentiell påvirkning. Cascale ble innlemmet som en 501(c)6 non-profit organisasjon og lanserte Higg Index-verktøypakken i 2011

  Higg Facility Environmental Module (FEM) er et av bransjens mest pålitelige og mest brukte verktøy for å måle fabrikkers miljøytelse i verdikjeden. Verktøyet vurderer syv miljøpåvirkningspilarer, inkludert miljøstyringssystemer, energibruk, vannbruk, kjemikaliehåndtering, avløpsvann og mer, og gir fabrikker mulighet til å skalere bærekraftsforbedringer.

  Siden vi ble medlem av Cascale i 2020, har vi begynt å ta i bruk Higg Facility Environmental Module (FEM), utviklet av Cascale, som vårt primære verktøy for å vurdere og forbedre miljøprestasjonen til våre leverandørfabrikker.

  https://cascale.org/about-us/who-we-are

   

  ZDHC Roadmap To Zero

  ZDHC er en organisasjon med flere interessenter som består av over 150 bidragsytere fra hele bransjen, inkludert brands, leverandører og leverandører av kjemikalier. Roadmap to zero-programmet, av ZDHC, oppfordrer moteindustrien til å eliminere skadelige kjemikalier fra sin globale verdikjede ved å bygge et grunnlag for mer bærekraftig produksjon, for å beskytte arbeidere, forbrukere og planetens økosystemer.

   ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (ZDHC MRSL) er en liste over kjemiske stoffer. Disse kjemikaliene er forbudt for tilsiktet bruk i fabrikker som behandler tekstilmaterialer, lær, gummi, skum, lim og trims i tekstiler, klær og fottøy. Ved å bruke kjemiske formuleringer som samsvarer med ZDHC MRSL, kan leverandørene forsikre seg selv og sine kunder om at forbudte kjemiske stoffer ikke brukes med vilje under produksjons- og produksjonsprosesser.

  I 2022 ble vi med i ZDHCs Roadmap to zero-program som et "Friends"-medlem for å tilpasse vår oppstrøms verdikjede til å bli mer bærekraftig og til en ansvarlig kjemikaliehåndtering, som inkluderer alt fra kjøp av kjemikalier til endelig utslipp og avhending. Vi mener at ZDHC Foundations ‘Roadmap to zero’-program gir oss en mulighet til å forbedre implementeringen av en mer bærekraftig kjemikaliehåndtering. ZDHCs retningslinjer, løsninger, plattformer og implementeringsprosjekter, sammen med samarbeidet med andre i ZDHC-fellesskapet, vil være verdifulle ressurser for Varner når vi fortsetter vår reise mot detoxing av verdikjeden vår.

  For å identifisere og forhindre at andre farlige kjemikalier brukes i produksjonen vår, anerkjenner vi ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (ZDHC MRSL) som en global industristandard som vi oppfordrer leverandørene våre til å ta i bruk.

  https://www.roadmaptozero.com/

   

  STICA

  Formålet med Scandinavian Textiles Initiative for Climate Action (STICA) er å støtte kles- og tekstilindustrien og deres interessenter i Norden til å som et minimum å redusere klimagasser i tråd med 1,5 graders målet, som beskrevet i FNs rammeverk for klimaendringer og Parisavtalen. Til syvende og sist er STICAs mål å sikre at den nordiske tekstilindustrien gjør mer enn sin andel ved å bli den første klimapositive kles- og tekstilindustrien i verden i god tid før 2050.

  STICA oppnår dette ved å:

  • Støtte kles- og tekstilbedrifter som opererer i både det nordiske og internasjonale markedet i å sette vitenskapsbaserte mål og redusere drivhusgassene i tråd med 1,5 graders målet, som skissert av FNs rammeverk for klimaendringer og Paris-avtalen.
  • Å tilby en nøytral, ikke-konkurranseorientert plattform for bedrifter og organisasjoner for å lære beste praksis for å redusere sine klimagassutslipp, samt å måle og offentlig rapportere om fremskrittene sine.
  • Støtte utviklingen av felles prosjekter og tverrsektorielt samarbeid for å redusere den nordiske kles- og tekstilindustriens klimagassutslipp og samtidig stimulere til klimaløsninger som også kan eksporteres utenfor Norden, og dermed øke den nordiske kles- og tekstilindustriens globale konkurranseevne.
  • Arbeide med bransjeinteressenter for å utvikle et veikart og implementere en handlingsplan for hvordan den nordiske kles- og tekstilindustrien kan redusere sine klimagassutslipp godt under oppvarmingsmålet på 1,5 C for å kunne bli klimapositive, og samtidig muliggjøre å bli verdensledende innen utvikling av klimapositive løsninger for den globale kles- og tekstilindustrien.

  STICA's Action Learning Network

  Bedrifter som deltar i STICAs handlingslæringsnettverk forplikter seg til å redusere sine klimagassutslipp i tråd med 1.5 C målet, som skissert av FNs rammeverk for klimaendringer og Paris-avtalen. Selskaper forplikter seg også til å rapportere sin fremgang på årsbasis og å samarbeide for å utvikle felles løsninger for å akselerere GHG-reduksjoner.

  https://www.sustainablefashionacademy.org/STICA

   

  BETTER COTTON

  Varner samarbeider med Better Cotton for å forbedre bomullsdyrkingen globalt.

  Varner er forpliktet til å kjøpe 100 % av bomullen vår som «mer bærekraftig bomull» innen 2025. 'Mer bærekraftig bomull' inkluderer Better Cotton, økologisk bomull, Fairtrade-bomull og resirkulert bomull.

  Better Cotton er hentet via en chain of custody-modell kalt massebalanse. Dette betyr at Better Cotton ikke er fysisk sporbar til sluttprodukter, men Better Cotton Farmers drar nytte av etterspørselen etter Better Cotton i tilsvarende volumer som de vi "henter".

  Better Cottons mål er å hjelpe bomullssamfunn med å overleve og trives, samtidig som miljøet beskyttes og gjenopprettes.

  Better Cotton lærer opp bøndene til å bruke vann effektivt, ta vare på jordhelse og naturlige habitater, redusere bruken av de mest skadelige kjemikaliene og respektere arbeidernes rettigheter og velvære.

  2016 markerte starten på vår reise med Better Cotton.

  http://bettercotton.org/

   

  GRØNT PUNKT 

  Grønt punkt er det europeiske lisenssymbolet for industrifinansierte systemer som er ansvarlige for resirkulering av brukt emballasje. Forbrukere som ser logoen, bør vite at produktets selskap bidrar til kostnadene ved gjenvinning og resirkulering.

  www.grontpunkt.no

   

  KEMIKALIEGRUPPEN (RISE)

  Kjemikaliegruppen sprer den nyeste kunnskapen innen kjemi og miljørelaterte problemstillinger til medlemsbedrifter i tekstil- og elektronikkindustrien. Et medlemskap gir tilgang til global overvåking og nettverk, praktiske verktøy samt oppdateringer om relevant lovgivning og nyheter innen kjemikalier i varer og substitusjon. Sammen forhindrer vi forekomst av uønskede kjemikalier i varer som tekstiler, sko og elektronikk.
  Vi har et medlemsskip siden 2012.

  Kjemikaliegruppen | STIGNING

   

  TEXTILE EXCHANGE
  Textile Exchange er en global ideell organisasjon som inspirerer og utruster folk til å akselerere adopsjonen av foretrukne materialer gjennom klar og handlingsbar veiledning.  De samler mote-, tekstil- og klesindustrien for kollektivt å oppnå klimareduksjonsmål og helhetlige positive effekter på tvers av fiber- og råvareproduksjon.

  Vi ble medlem i 2016.

  http://textileexchange.org/

   

 • HJELPEORGANISASJONER

  LEGER UTEN GRENSER

  I januar 2021 signerte Varner en hovedsamarbeidsavtale med Leger Uten Grenser. Avtalen som hovedpartner er den viktigste formen for partnerskap Leger Uten Grenser inngår med næringslivsbedrifter i Norge.

  Vi planlegger for et langsiktig samarbeid og ønsker å inkludere både ansatte og kunder på denne reisen. Vårt hovedmål er å skape engasjement og drivkraft mot et større mål: Å bidra til livreddende behandling for mennesker rammet av krig, katastrofer og konflikter. Vi i Varner er stolte av å være en bidragsyter til det viktige arbeidet Leger Uten Grenser gjør. 

   

  FRETEX

  Fretex er den største samleren av brukte klær og tekstiler i Norge og har virksomhet internasjonalt. Vi har siden 2012 samarbeidet med Fretex om innsamling av overfylte varer, reklamasjoner og brukte produkter. Vi har returkasser i Dressmann, Bikbok og Cubus butikker.

  http://www.fretex.no/om-fretex/about-fretex/about-fretex

   

  UNG NORGE

  Ung Norge (og lokallaget Ung Oslo) er en organisasjon som jobber for å sikre en god oppvekst for underprivilegerte barn og unge.  Varner har samarbeidet med Ung Norge siden 2012.

  http://ungnorge.no/

 • DYREVELFERD

  DYREVERNALLIANSEN

  Dyrevernalliansen (Norwegian Alliance for Animal Welfare) er en norsk organisasjon som jobber for dyrevelferd.

  https://www.dyrevern.no/